Metod

Revisionen identifierar styrkor och svagheter i en process eller produktionskedja.

Revisionsrapporten ger en tydlig bild av hur verksamheten uppfyller kraven inom – miljö, kvalitet, spårbarhet och företagets egen standard.

 

Internrevision av ledningssystem är ett verktyg för att förädla och utveckla produktionsprocessen.

Internrevision är också ett potent hjälpmedel för att förändra och förbättra verksamheten.
 

En detaljerad analys och revision av verksamhetens kritiska moment ger en detaljerad bild av hur väl processer och rutiner fungerar. Analysen visar vilka förbättringar som ger störst utdelning i form av en rationell och kostnadseffektiv produktion.
 
Cederquists revision och analys görs i samarbete med företagets medarbetare. Det tillför analysen relevant kunskap om hur den dagliga produktionen bedrivs.
 
Resultatet blir ett balanserat beslutsunderlag med definierade förbättringsområden. Underlaget blir ett instrument för att skapa en rationell produktion och effektiv organisation.